Algemene voorwaarden

Artikel 1. Aanbiedingen en bevestiging

Alle aanbiedingen, hoe ook genaamd, op welke wijze ook gedaan, zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.

Koopovereenkomsten of andere overeenkomsten komen tot stand door het plaatsen van een order door koper en schriftelijke bevestiging (bevestiging per e-mail daaronder begrepen) door verkoper of, indien zodanige bevestiging achterwege blijft, na een tijdsverloop van veertien dagen, voor zover verkoper binnen die termijn door stilzwijgen of feitelijk handelen de overeenkomst kennelijk heeft geaccepteerd.

Indien niet binnen acht werkdagen de juistheid van een schriftelijke bevestiging wordt ontkend, zijn beide partijen hieraan gebonden.

Onder verkoper wordt voor deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden verstaan: de vennootschap die https://Akupanelen-Nederland.nl exploiteert waar koper de overeenkomst sluit. Onder koper wordt voor deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden verstaan: degene die zich ter zake van de inkoop van goederen jegens verkoper heeft verbonden, of met het oogmerk daarop met verkoper in onderhandeling is.

Artikel 2.  Prijzen.

Tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld, zijn alle prijzen inclusief btw. Indien tussen de data van de aanbieding en koop, ook indien verkoper een bindend aanbod heeft gedaan, of tussen die van koop en levering door oorzaken buiten verkopers macht, een prijsstijging van aangeboden of verkochte goederen mocht optreden, bijvoorbeeld door stijging van materiaalprijzen, productiekosten, in- en uitvoerrechten, belastingen, koersen van buitenlandse valuta, transportkosten en dergelijke, is verkoper bevoegd deze door te berekenen. Wij zijn niet aansprakelijk voor kennelijke typefouten.

Artikel 3. Levertijd

De levertijd wordt door verkoper zo nauwkeurig mogelijk benaderd doch kan alleen beschouwd worden als een streefdatum/-periode. Verkoper behoudt zich alle onvoorziene omstandigheden voor, aangezien vele goederen door de verkoper besteld moeten worden bij derden-leveranciers c.q. fabrieken. algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Koper heeft geen recht op enige schadevergoeding of compensatie in andere zin, in geval van een eventuele overschrijding van de begrote levertijd. Wegens overschrijding van de levertijd kan koper de order niet annuleren of de ontvangst en/of betaling van de goederen weigeren.

Artikel 4. Levering en risico

Indien franco levering is overeengekomen, reizen de goederen voor rekening en risico van verkoper. In alle andere gevallen reizen de goederen voor rekening en risico van koper. De keuze van het vervoermiddel berust bij verkoper.

Bij levering franco, behoeft verkoper de goederen niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein kan komen. Tenzij anders overeengekomen, dient koper tijdig zorg te dragen voor de binnen het vervoersgebied eventueel benodigde toestemmingen, ontheffingen en vergunningen. Levering geschiedt steeds naast het voertuig, terwijl koper verplicht is de goederen daar in ontvangst te nemen. Koper en verkoper dragen gezamenlijk zorg voor de lossing. Blijft koper hiermee in gebreke, dan komen daardoor ontstane kosten geheel voor zijn rekening.

Lossing/bezorging van goederen buiten werktijd kan alleen plaatsvinden in overleg tussen koper en verkoper. Bij afwezigheid van koper op de plaats van levering gedurende werktijd of, indien afgesproken, buiten werktijd worden de goederen gelost voor rekening van koper. Verkoper mag bij afwezigheid van koper ook de materialen terug meenemen. In dit geval worden voor de tweede poging tot levering kosten berekend zoals deze worden gehanteerd per provincie door Afium B.V. en komen hier administratiekosten bij van €35 excl. btw.

Bij een levering kan tot 3% van de materialen schade bevatten, hier is geen aanspraak op mogelijk. Schade aan geleverde materialen dient binnen 48 uur na bezorging gemeld te worden met daarbij een duidelijke foto waaruit blijkt dat de schade niet door klant is veroorzaakt. Na 48 uur na bezorging is het voor koper niet mogelijk hierop nog een beroep te doen.

Artikel 5. Levering en afroep

 1. In het geval dat levering op afroep is overeengekomen, zonder dat daarbij termijnen voor het afroepen zijn gesteld, is verkoper bevoegd, indien binnen drie maanden na het sluiten van de koopovereenkomst nog niet alle goederen zijn afgeroepen, koper te sommeren een termijn te noemen binnen welke alles zal moeten zijn afgeroepen.
 2. De door koper te noemen termijn mag een tijdvak van drie maanden, gerekend vanaf de dag dat koper redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van verkopers sommatie, niet overschrijden. 
 3. Koper is verplicht om aan de voornoemde sommatie gevolg te geven; bij gebreke van dien is verkoper bevoegd de goederen na het verstrijken van een tijdvak gelijk aan de langste termijn die koper bevoegd zou zijn geweest te stellen, voor rekening en -indien het risico van de goederen nog bij verkoper zou berusten- risico van koper op te slaan, dan wel de koop zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen. 
 4. Gelijke bevoegdheden komen verkoper toe indien koper, ondanks het noemen van een termijn, deze niet nakomt.

Artikel 6. Hoeveelheid

 1. Een bij de aflevering van goederen verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer te geven, tenzij koper zijn bezwaar daartegen terstond na ontvangst van de goederen aan verkoper meldt. Gebreken of schade dienen direct door koper op het afleveringsdocument te worden aangetekend.
 2. Ook indien koper terstond aan verkoper meldt dat hem minder is geleverd dan op het eerste lid van dit artikel bedoelde document, dan geeft hem zulks niet het recht tot opschorting van volledige betaling.

Artikel 7. Hoedanigheid en keuring

 1. Indien en voor zover niets schriftelijk is overeengekomen omtrent de hoedanigheid van de goederen bij levering, kan koper slechts aanspraak maken op een hoedanigheid in overeenstemming met hetgeen in de handel in betrokken goed normaal en gebruikelijk is.
 2. Bij aanbieding c.q. levering van een monsterstuk, geldt het monster slechts tot vaststelling van de gemiddelde kwaliteit van de structuur, het uiterlijk en de kleur van de te leveren goederen.
 3. De kleur/maat van een product kan afwijken van het monsterstuk in de showroom of tekst op de doos en afbeelding op onze website. Bij nalevering bestaat de kans op kleurverschil en maatafwijking. Een dergelijke afwijking of verschil wordt niet aangemerkt als een gebrek en verkoper kan, indien een afwijking of kleurverschil geconstateerd doen, op basis hiervan geen (schade)vergoeding vorderen of anderszins hierop aanspraak maken. 
 4. Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid is overeengekomen dat levering zal zijn volgens een bestek en/of dat de levering zal geschieden op keur en/of ten genoegen van kopers opdrachtgevers of diens bouwdirectie, kan koper daaraan slechts aanspraken ontlenen die verder gaan dan hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, indien en voor zover die verdergaande aanspraken uitdrukkelijk zijn overeengekomen en voortvloeien uit kopers gebondenheid aan bestekbepalingen, waarvan koper de inhoud schriftelijk en tijdig aan de verkoper heeft medegedeeld, zodat verkoper daarmee bij zijn aanbieding rekening heeft kunnen houden.
 5. Koper heeft het recht de goederen op zijn kosten te keuren.
 6. Aan de bezwaren wegens gebreken in de hoedanigheid van de goederen -zoals kwaliteit, afmetingen of stukstal per handelseenheid- kan koper slechts aanspraken jegens verkoper ontlenen voor zover de goederen niet zijn verwerkt en mits koper het bestaan van zulke bezwaren meldt: a. ingeval van levering franco op het werk/afleveradres; binnen vijf werkdagen na ontvangst van de goederen; b. ingeval van levering franco voor de wal of franco station; zodra mogelijk na ontvangst van de goederen; c. in alle andere gevallen; voor de verlading, behoudens het bepaalde in dit artikel. 
 7. De door verkoper gehanteerde en getoonde monsters, met name die van keramische producten, keukens en dergelijke zijn fabrieksmonsters. Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kleurafwijkingen ten opzichte van de monsters.
 8. In de gevallen, bedoeld in lid 6 onder c, is de verkoper, indien koper daarom heeft verzocht en voor zover zulks redelijkerwijs van verkoper kan worden gevraagd, verplicht tijdig voor de verlading aan de koper kennis te geven van tijd en plaats waarop de keuring kan geschieden. Is verkoper deze verplichting niet nagekomen, dan is koper bevoegd zijn bezwaren nog te melden zodra mogelijk, binnen een redelijke termijn doch uiterlijk acht werkdagen na ontvangst van de goederen.
 9. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen bovengenoemde termijnen door inspectie hadden kunnen worden geconstateerd, dienen binnen acht dagen na constatering  schriftelijk ter kennis van verkoper te worden gebracht. Ter zake van gebreken die na verloop van 1 jaar na levering worden ontdekt, kan niet meer worden gereclameerd.
 10. Indien koper volgens vorenstaande bepalingen een aanspraak kan doen gelden, geeft hem zulks niet het recht om de betaling op te schorten.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van verkoper, als in het vorige artikel bedoeld, alsook iedere andere aansprakelijkheid, voortvloeiende uit andere feiten of omstandigheden, gaat nimmer verder dan vergoeding van de factuurwaarde dan wel herlevering van goederen, zulks ter keuze van koper en voor zover verkoper in staat is om soortgelijke goederen te leveren. 
 2. Verwerking door koper of derden van de geleverde goederen brengt mee dat elke vorm van aansprakelijkheid van de zijde van de verkoper vervalt.
 3. Derden kunnen nimmer aanspraken jegens verkoper doen gelden.
 4. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten e.d.. Evenmin is verkoper aansprakelijk voor kosten, schade en interesten die het gevolg zijn van daden, nalatigheden of adviezen van personen in dienst van verkoper en/of personen die door verkoper worden ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Eventuele garanties van de fabrikant zullen integraal worden doorgegeven aan de koper; de aanspraken van koper vinden hierin tevens hun begrenzing.

Artikel 9. Emballage

 1. Meermalen bruikbare emballage wordt door de verkoper zo spoedig mogelijk (al dan niet) per (verzamel-) factuur in rekening gebracht.
 2. Voor op kosten van koper geretourneerde emballage, als bedoeld in het eerste lid, wordt spoedig na ontvangst ervan door verkoper aan koper een creditfactuur toegezonden.
 3. In afwijking van hetgeen in de vorige leden bepaald is, is verkoper geen vergoeding verschuldigd voor in beschadigde staat geretourneerde emballage, evenals voor emballage die niet door verkoper berekend dan wel geleverd is.
 4. Koper is eerst bij de ontvangst van de creditfactuur bevoegd de waarde van de geretourneerde emballage, tot het gecrediteerde bedrag, in mindering te brengen op het door hem aan de verkoper verschuldigde. 
 5. Indien het bedrag der creditfactuur meer bedraagt dan de koper bij ontvangst van die factuur nog aan verkoper verschuldigd is, wordt dat meerdere binnen een maand na factuurdatum aan koper voldaan.

Artikel 10. Retourzendingen

 1. Retourzendingen kunnen zonder voorafgaand overleg niet worden geaccepteerd.
 2. Geheel of gedeeltelijk verwerkte goederen, beschadigde goederen en verpakte goederen, waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen nimmer worden geretourneerd.
 3. Heeft u teveel gekocht of een verkeerde keuze gemaakt? U kunt tot 14 dagen na aankoop het artikel of product ongebruikt, onbeschadigd en ongeopend retourneren of ruilen ongeacht de reden, met uitzondering van het bepaalde in lid 8 van dit artikel. 
 4. Koper draagt de zorg en kosten voor de retour- of ruilzending.
 5. Indien de koper de bestelling aan deur weigert of retourneert, worden er €75 excl. btw transportkosten in vermindering gebracht bij het te retourneren bedrag aan de koper. De transportkosten worden als €75 excl. btw per pallet berekend bij een order met meerdere pallets.
 6. In geval van een zakelijke koper worden, naast de in lid 5 genoemde transportkosten ook €35 excl. btw annuleringskosten in rekening gebracht.
 7. Producten worden geproduceerd met een tint- en kalibernummer. Voorraadartikelen kunnen wij retour nemen. Dit kan alleen als wij dezelfde tint- en kalibernummers op voorraad hebben staan. U kunt deze binnen 14 dagen retourneren in onbeschadigde en ongeopende verpakkingen. Voor het retourneren van de hierboven beschreven voorraadartikelen rekenen we, naast de transportkosten, aan zakelijke kopers €35 excl. btw administratiekosten.
 8. Materialen die speciaal voor u besteld zijn en niet in ons voorraadprogramma zijn opgenomen kunnen wij helaas niet retour nemen. Informeer tijdens het bestellen naar het retourbeleid van betreffende producten.
 9. Indien bij retour blijkt dat de verpakking geheel of gedeeltelijk beschadigd is, wordt er 25% ingehouden op het retourbedrag. De inhoud dient, in lijn met het bepaalde in lid 3 dan dit artikel, altijd onbeschadigd en ongebruikt te zijn.

Artikel 11. Overmacht

 1. Indien verkoper door overmacht verhinderd zal zijn te leveren of op normale wijze te leveren, zal hij het recht hebben de levertijd te verlengen met de duur van de overmacht dan wel de order, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te annuleren, zonder dat verkoper hierdoor schadeplichtig zal zijn.
 2. Als overmacht zullen gelden: oorlog, oproer, rellen, molest, staking en uitsluiting, stremming van de aanvoer, breuk van machines en/of gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, stagnaties in de aanvoer, overheidsmaatregelen alsmede iedere omstandigheid, welke dan ook, waardoor het voor verkoper redelijkerwijs gesproken onmogelijk is om op normale wijze te leveren.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

 1. Geleverde goederen blijven het eigendom van verkoper totdat koper zijn tegenprestaties voor alle door verkoper aan koper krachtens enige overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken heeft voldaan, hieronder is mede begrepen de vorderingen uit overeenkomsten waarbij naast levering van zaken tevens het verrichten van bepaalde werkzaamheden zijn bedongen alsmede terzake van vorderingen wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.
 2. Onder deze schadevergoedingsverplichting wordt tevens begrepen rente, kosten alsmede de in voorkomend geval als een boetebeding gefixeerde schadevergoeding.
 3. Koper verplicht zich jegens verkoper om tot zekerheid van betaling van al hetgeen verkoper van koper uit welken hoofde dan ook te vorderen heeft op eerste verzoek aan verkoper naar diens oordeel genoegzame zekerheid te stellen. 
 4. Onverminderd het hiervoor gestelde, wordt tot meerdere zekerheid van betaling van al hetgeen verkoper uit andere hoofde dan in het voorgaande lid werd genoemd van koper te vorderen heeft, hierbij bij voorbaat op de geleverde zaken een bezitloos pandrecht ten behoeve van verkoper gevestigd. Verkoper is bevoegd dit pandrecht in voorkomend geval te registreren.

Artikel 13. Betaling en zekerheidsstelling

 1. Betalingen door koper dienen vooraf per bank of tijdens de levering direct aan de chauffeur per kas te worden betaald. Koper is wegens niet tijdige betaling in gebreke, zonder dat hiertoe een schriftelijke aanmaning of ingebrekestelling is vereist.
 2. Het bedrag van de factuur wordt steeds verhoogd met een kredietbeperkingstoeslag van 2%. Deze toeslag wordt door de koper verschuldigd indien de betaling na de vervaldag plaatsvindt.
 3. Koper is vanaf de vervaldag van de factuur, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, over het opeisbare bedrag rente verschuldigd. De rente is gelijk aan de wettelijke vertragingsrente in geval van handelsovereenkomsten. Verkoper is gerechtigd de ontvangen betalingen primair aan te wenden voor het afboeken van de vervallen rente en kosten alvorens over te gaan tot het afboeken van de betalingen op de verschuldigde hoofdsom.
 4. Indien naar verkopers oordeel daartoe termen aanwezig zijn, is deze te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de koper deugdelijk zekerheid voor de betaling stelt. Bij gebreke van het stellen van zodanige zekerheid heeft de verkoper het recht om de levering op te schorten, ook indien levering op afroep is overeengekomen, of om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen. De koopprijs van hetgeen reeds is geleverd, wordt alsdan terstond opeisbaar.
 5. Bij niet-betaling door koper is de verkoper gerechtigd zonder voorafgaande aanzegging verdere leveranties op te schorten.
 6. Koper die het door hem verschuldigde niet op tijd heeft betaald, is verplicht aan verkoper de kosten gemaakt tot inning der vordering te vergoeden, waaronder mede zijn begrepen de buitengerechtelijke kosten (ter beoordeling van de rechter) en de eventuele executiekosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, doch minimaal conform het incassotarief van de Orde van Advocaten, met een minimum van € 113,45 per zaak.

Artikel 14. Afwijkende bedingen

 1. Bedingen afkomstig van koper, afwijkende van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk door verkoper zijn aanvaard, waarbij verkoper daarnaast expliciet en schriftelijk heeft bevestigd dat in het onderhavige geval afstand wordt gedaan van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 15. Toepasselijk recht

 1. Alle met verkoper aangegane overeenkomsten worden beheerst door het Nederlandse recht, waarop deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden als aanvulling en voorzover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten, als afwijking gelden.
 2. Eventuele geschillen tussen koper en verkoper worden beslist door de Rechtbank te Rotterdam, voorzieningen in kort geding daaronder begrepen, behoudens eventuele domiciliekeuze in de woonplaats van koper, welke keuze uitdrukkelijk is voorbehouden aan verkoper, en eventuele uitzonderingen krachtens dwingend recht.

Artikel 16. Bijzondere algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de webshop

 1. Verkoper biedt aan geregistreerde kopers de mogelijkheid bestellingen en aankopen te doen via de webshop welke kan worden benaderd via [website]
 2. In afwijking van artikel 1 Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden komen koopovereenkomsten in de webshop tot stand door de finale bevestiging door koper van de bestelling via de knop “[bestellen]” en de elektronisch verstuurde bevestiging van die bestelling namens verkoper.
 3. In aanvulling op en afwijking van artikel 1 Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt bij een bestelling via de webshop onder verkoper verstaan: a. indien koper de goederen zelf ophaalt bij een vestiging, de vennootschap die de vestiging exploiteert. b. indien koper de goederen laat bezorgen op een door koper opgegeven adres binnen Nederland, de vennootschap die de vestiging exploiteert waarbij de koper staat ingeschreven. Op schriftelijk verzoek van koper aan kan de vestiging waarbij koper staat ingeschreven worden gewijzigd. Reeds geplaatste orders in de webshop vóór het moment van wijziging in het systeem worden niet met terugwerkende kracht aangepast.
 4. In de webshop vermelde prijzen zijn exclusief individueel overeengekomen afspraken, welke door de betreffende verkoper separaat achteraf worden verrekend.
 5. Bij elektronische betaling gelden de regels van de payment service provider die de betaling afwikkelt.
 6. Verkoper streeft naar zorgvuldigheid bij het aanbieden van goederen en diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod zijn niet bindend voor verkoper.
 7. Bij bestellingen via de webshop met een verkoper in de zin van artikel 16.3 sub b worden de kosten van de bezorging in de webshop aangegeven en in de orderbevestiging vermeld. 
 8. Iedere transactie in de webshop betreft een individuele koopovereenkomst tussen verkoper en koper welke niet kan worden verrekend, gecombineerd met of anderszins gekoppeld aan andere transacties. Verkoper kan naar eigen inzicht hiervan afwijken.
 9. In tegenstelling tot het genoemde in artikel 10.3, kunnen artikelen welke niet standaard in ons magazijn aanwezig zijn niet worden retourneert. Dit omdat wij dit speciaal voor u bestellen en zelf niet standaard in assortiment houden. Tevens kunnen wij deze producten ook niet retourneren aan de producenten of groothandel.
 10. Bij strijd tussen de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zoals beschreven in de artikelen 1 tot en met 15 en de Bijzondere algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de webshop heeft artikel 16 voorrang boven de artikelen 1 tot en met 15.

Artikel 17. Annuleren van een bestelling

 1. Annuleren van een bestelling kan kosteloos binnen 7 dagen, mits de levering nog niet gestart is en eventueel speciaal voor koper gedane bestellingen, zoals bedoeld in artikel 10 lid 8 en artikel 16 lid 9 van deze algemene voorwaarden, nog niet zijn gedaan. Bij een annulering wordt aan zakelijke kopers €35 excl. btw in rekening gebracht voor de administratiekosten. Annuleren kan via een e-mail naar info@akupanel-nedeerland.nl 

Akupanel Nederland

Wie zijn wij?

Akupanel Nederland is dé toonaangevende specialist in akoestische wandpanelen, PVC wandpanelen en overige interieurartikelen. Akupanel Nederland is een onafhankelijk bedrijf met een zorgvuldig geselecteerd assortiment van hoogwaardige producten. We zijn toegewijd aan het bieden van aantrekkelijke, functionele en duurzame wandoplossingen, zowel voor bedrijven als particulieren. Daarbij zorgen wij altijd voor een optimale verhouding tussen prijs en kwaliteit. Onze producten maken niet alleen visueel impact, maar geven ook een merkbaar verschil in geluidsisolatie en/of comfort.

Bij Akupanel Nederland geloven we in de kracht van innovatieve materialen om ruimtes eenvoudig te transformeren, zonder dat dure vakmannen nodig zijn. Zo zijn onze akupanelen ontworpen om de geluidskwaliteit in elke ruimte te verbeteren, door echo's en galm te verminderen. Ze zijn ideaal voor kantoren, restaurants, thuisbioscopen, woon- en slaapkamers. Onze wandpanelen zijn beschikbaar in diverse stijlen, kleuren en afwerkingen, zodat ze naadloos kunnen worden geïntegreerd in elk interieurontwerp.

Daarnaast bieden we een uitgebreid assortiment PVC wandpanelen. Deze muurpanelen van PVC staan bekend om hun duurzaamheid, de waterbestendigheid, en het onderhoudsgemak. Deze panelen zijn perfect voor gebruik in vochtige omgevingen zoals badkamers en keukens, maar ook bars en restaurants. Met PVC muurpanelen geef je iedere ruimte supersnel een geweldige make-over!

Bij Akupanel Nederland vinden we het heel belangrijk om klanttevredenheid en service centraal te stellen. We zijn goed bereikbaar en bieden persoonlijk contact. Ons deskundige teamleden denken graag met u mee en bieden oplossingen op maat.

Als onafhankelijk bedrijf in wandpanelen, zijn we trots op onze flexibiliteit en ons vermogen om snel in te spelen op de behoeften van onze klanten. Dit stelt ons in staat om persoonlijke aandacht en service van het hoogste niveau te bieden, zonder de beperkingen van grote organisaties.

Kies voor Akupanel Nederland en ervaar het verschil dat onze producten kunnen maken in uw ruimte. Samen creëren we een omgeving die niet alleen mooi oogt, maar ook functioneel en comfortabel is!

Akoestsiche wandpanelen

Wat zijn akoestische wandpanelen?

Akoestische wandpanelen zijn speciaal ontworpen om de geluidskwaliteit in een ruimte te verbeteren door geluidsgolven te absorberen en echo's en galm te verminderen. Daarnaast geven akoestische wandpanelen, ook wel akupanelen genoemd, de ruimte ook een prachtige look. De wandpanelen worden gemaakt van geluidsabsorberende materialen, zoals vilt en houten latjes. Het best worden ze strategisch geplaatst op muren of plafonds. Onze panelen zijn ideaal voor kantoren, thuisbioscopen, opnamestudio's, slaapkamers, woonkamers en andere ruimtes waar goede akoestiek en esthetiek belangrijk is.

Waarom zou ik akoestische wandpanelen gebruiken?

Dit zijn de belangrijkste voordelen van akupanelen:

Verbeterde geluidskwaliteit: Akoestische wandpanelen zijn ontworpen om geluid te absorberen en echo's te verminderen. Het monteren van akupenelen in een ruimte, zorgt voor een betere geluidskwaliteit. Dit is niet alleen ideaal voor in je slaapkamer of woonkamer, bijvoorbeeld achter de televisie, maar ook in bedrijfsruimtes zoals kantoren, muziekstudio's, restaurants en vergaderzalen.

Geluidsisolatie: akoestische panelen helpen de geluidsoverdracht tussen kamers te verminderen, waardoor een rustigere en comfortabelere omgeving ontstaat. Dit komt goed van pas in drukke huishoudens, appartementen en commerciële gebouwen.

Esthetiek: Akoestische wandpanelen zijn verkrijgbaar in verschillende prachtige kleuren, vormen en designs. Ze worden daarom niet alleen opgehangen vanwege de functionaliteit, maar ook ter decoratie. Akupanelen geven een stijlvolle uitstraling en sfeer aan elke ruimte!

Productiviteitsverhoging: Onze akoestische wandpanelen kunnen in kantoren en werkruimtes helpen om achtergrondgeluiden te verminderen. Hierdoor helpen ze bij het verhogen van de concentratie en productiviteit van werknemers.

Welzijn: Het verminderen van geluidsoverlast helpt in het algemeen bijdragen aan een gezondere leef- en/of werkomgeving. Het beperken van geluidsoverlast kan stress verminderen.

Eenvoudige installatie: Of je nu kiest voor montage met lijm of schroeven en rachels, het installeren van akoestische wandpanelen is een relatief eenvoudig doe-het-zelf project. Uitgebreide ervaring of dure vaklui zijn niet vereist.

Kostenbesparend: In vergelijking met andere isolatiemaatregelen en decoratieopties, zijn akoestische wandpanelen vaak een kosteneffectieve oplossing.

Hoe monteer ik akoestische wandpanelen met kit?

Akoestische panelen kunt u op twee verschillende manieren monteren: door te kitten of met schroeven.

Akupanelen monteren met kit:

1. Voorbereiden:

 • Meet de muur en bepaal waar de panelen moeten komen. Houd er bij het inmeten rekening mee dat de maten van de panelen altijd iets (enkele millimeters) kunnen afwijken.
 • Zorg dat de muur schoon en vlak is.

2. Benodigdheden:

3. plaatsen:

 • Snijd/zaag de wandpanelen nauwkeurig op maat als dat nodig is.
 • Breng de montagelijm in zigzagpatronen aan op de achterkant van een paneel.
 • Druk het paneel tegen de muur: gebruik een waterpas om te zorgen dat het paneel recht geplaatst wordt.
 • Herhaal dit voor de overige panelen, zorg dat ze strak tegen elkaar zitten.

4. Afwerken:

 • Druk de panelen stevig aan met uw hand of een roller.
 • Laat de lijm uitharden volgens de instructies.

Tip: koop bijbehorende akupanel eindlatten voor een extra strakke afwerking!

Hoe gemakkelijk is het monteren van akupanelen?

Het installeren van akoestische wandpanelen is relatief eenvoudig en kan door iedereen worden gedaan, zelfs zonder veel doe-het-zelf ervaring. De panelen zijn lichtgewicht en gemakkelijk te hanteren. Met basisgereedschap en een beetje geduld, kan iedereen snel en effectief akoestische wandpanelen aanbrengen.

Hoe installeer ik akoestische wandpanelen met schroeven en rachels?

Akupanelen monteren met schroeven en rachels

1. Voorbereiden:

 • Meet de muur op en bepaal waar de panelen moeten komen.
 • Houdt er rekening mee dat de afmetingen van de panelen altijd met enkele millimeters kunnen afwijken.
 • Zorg ervoor dat de muur schoon en vlak is.

2. Benodigdheden:

 • Akoestische wandpanelen
 • Rachels (houten of metalen latten)
 • Meetlint
 • Potlood
 • Waterpas
 • Boor en schroeven
 • Zaag (voor het op maat snijden van de panelen en de rachels indien nodig)

3. Rachels bevestigen:

 • Meet en markeer waar de rachels op de muur moeten komen (horizontaal).
 • Bevestig de rachels aan de muur met schroeven. Zorg ervoor dat ze waterpas en stevig vastzitten. Plaats de rachels op regelmatige afstanden, meestal om de 60 cm.

4. Panelen plaatsen:

 • Snijd de akupanelen op de gewenste maat als dat nodig is.
 • Plaats het eerste akoestische paneel tegen de rachels.
 • Gebruik een boor om het paneel met schroeven aan de rachels te bevestigen. Begin in een hoek en werk naar buiten toe.
 • Herhaal dit voor de overige panelen, zorg dat ze strak tegen elkaar zitten.

5. Afwerken:

 • Controleer of alle panelen stevig vastzitten en recht zijn geplaatst.
 • Werk eventuele naden of randen af met bijpassende afwerklijsten of -strips.

Hoe gemakkelijk is het plaatsen van akupanelen met rachels?

Het installeren van akoestische wandpanelen met schroeven en rachels is een relatief eenvoudig project. De meeste mensen kunnen dit zelf doen, zelfs als u niet veel doe-het-zelf ervaring heeft. Het enige wat u nodig heeft, is uw basisgereedschap en wat geduld. Het bevestigen van rachels zorgt voor een stabiele basis voor de panelen, waardoor ze stevig en recht aan de muur komen te zitten. Met een beetje voorbereiding en nauwkeurigheid kunt u snel een professioneel resultaat bereiken.

Kunnen akoestische wandpanelen ook als design item worden gebruikt?

Ja, akoestische wandpanelen kunnen ook puur ter decoratie, als design item worden gebruikt! Onze moderne akoestische panelen zijn verkrijgbaar in diverse kleuren en patronen, waardoor ze niet alleen functioneel zijn maar vooral ook mooi. Ze kunnen naadloos worden geïntegreerd in elk interieurontwerp en geven de ruimte stijl en sfeer.

in welke ruimtes kunnen akoestische wandpanelen worden gebruikt?

Akoestische wandpanelen zijn super veelzijdig. Onze akupanelen kunnen in verschillende soorten ruimtes worden gebruikt en verbeteren zowel de uitstraling als de akoestiek van de ruimte. Hier zijn enkele voorbeelden van ruimten waarin u akupanelen kunt monteren:

1. Akupanelen in kantoren: Verminder achtergrondgeluiden en verbeter de verstaanbaarheid in kantoortuinen, vergaderzalen en privé-kantoren. Akupanelen in kantoren dragen bij aan een productievere en rustigere werkomgeving.

2. Akupanelen voor thuis: onze akoestische panelen zijn ook ideaal voor woonkamers, slaapkamers, muziekruimtes en hallen. Ze zorgen voor een betere geluidsbeleving en geven de ruimte een prachtige uitstraling.

3. Akupanelen voor opnamestudio's: In opnamestudio's en muziekstudio's is het essentieel om een goede akoestiek te creëren. Akupanelen elimineren echo's en ongewenste geluiden, wat resulteert in een zuivere geluidsopname.

4. Akupanelen voor scholen en universiteiten: Met akupanelen kunt u de geluidskwaliteit in klaslokalen, auditoria en bibliotheken verbeteren.

5. Akupanelen voor bars en restaurants: Creëer een aangename eet- en drinkervaring door het lawaai te verminderen en een rustige sfeer te bevorderen. Bovendien geven onze akoestische panelen direct sfeer en stijl aan iedere ruimte.

6. Akupanelen voor hotels en conferentiecentra: Optimaliseer de akoestiek in hotelkamers, lobby's en vergaderzalen met akoestische panelen. Biedt gasten en bezoekers een comfortabele en stijlvolle omgeving.

7. Akupanelen gezondheidszorg: Gebruik akoestische panelen in wachtkamers, behandelkamers en kantoren om een kalme en rustgevende omgeving te creëren die stress vermindert en privacy verbetert.

8. Akupanelen voor winkels en showrooms: Verhoog de klanttevredenheid door een rustige en aangename winkelervaring te bieden. Maar de akoestiek en esthetiek aantrekkelijker met akupanelen.

9. Akupanelen sportfaciliteiten: Verminder galm en echo in sportscholen en sporthallen, om een betere omgeving te creëren voor zowel deelnemers als toeschouwers.

10. Akupanelen in theaters en Concertzalen: Verbeter de geluidskwaliteit en de esthetiek en zorg voor een optimale ervaring!

Kortom, akoestische wandpanelen kunnen in bijna alle ruimtes worden gebruikt waar mensen samenkomen. Ze bieden een effectieve oplossing om de akoestiek te verbeteren en zorgen er bovendien voor dat de ruimte er stijlvol en sfeervol uitziet.

Wat zijn de levertijden van de akoestische wandpanelen?

Bij Akupanel Nederland streven we ernaar om uw akoestische wandpanelen zo snel mogelijk te leveren. De standaard levertijd voor al onze producten ligt tussen 1 en 5 werkdagen (afhankelijk van uw postcode). We begrijpen hoe belangrijk het is om uw project op tijd te voltooien en doen dan ook onze uiterste best om aan deze levertijd te voldoen.

Houd er echter rekening mee dat de levertijden soms kunnen afwijken, door factoren zoals voorraadbeschikbaarheid of onvoorziene logistieke uitdagingen. Mocht dit het geval zijn, dan brengen we u zo snel mogelijk op de hoogte en werken we samen met u om tot een passende oplossing te komen.

Veruit de meeste producten in onze webshop hebben we op voorraad. Ziet u echter het label 'pre-order' op het product staan? Dan betekent dit dat het product bij ons nog in bestelling is. Houdt u rekening met een langere levertijd.

Uw tevredenheid is onze prioriteit. We staan daarom altijd klaar om uw vragen te beantwoorden en u te ondersteunen bij uw bestelling.

Welke afmetingen akupanelen zijn er beschikbaar?

Bij Akupanel Nederland bieden we onze akoestische wandpanelen in twee verschillende afmetingen aan. Kies de optie die het beste bij uw ruimte en ontwerpbehoeften past:

 1. Optie 1: Breedte 60 cm, Hoogte 260 cm
 2. Optie 2: Breedte 52 cm, Hoogte 260 cm

PVC-Wandpanelen

Wat zijn PVC-Wandpanelen?

PVC wandpanelen zijn decoratieve panelen, gemaakt van polyvinylchloride (PVC). Dit is een duurzaam kunststofmateriaal, dat volledig waterdicht is. Hierdoor zijn de PVC muurpanelen ideaal voor installatie in vochtige ruimtes, zoals badkamers en keukens. Onze wandpanelen van PVC zijn gemakkelijk te installeren, onderhoudsarm en verkrijgbaar in diverse kleuren, designs en texturen. Er is dus altijd een PVC paneel verkrijgbaar dat aansluit op uw wensen!

Waarom zou ik overstappen op PVC-Wandpanelen?

Dit zijn de belangrijkste voordelen van PVC wandpanelen:

Waterbestendig: PVC wandpanelen zijn 100% waterdicht, wat ze perfect maakt voor montage in vochtige ruimtes zoals badkamers en keukens. Ze zijn goed bestand tegen vocht en schimmel, wat de levensduur van uw wanden verlengt.

Onderhoudsarm: In tegenstelling tot tegels, zijn PVC wandpanelen relatief gemakkelijk schoon te maken. Ze vereisen geen speciale reinigingsmiddelen en zijn eenvoudig af te nemen met een vochtige doek. Hierdoor zijn ze ideaal voor drukke huishoudens.

Duurzaamheid: PVC panelen zijn robuust en duurzaam. Ze zijn bij normaal gebruik goed bestand tegen krassen en stoten, waardoor ze lang meegaan zonder veel tekenen van slijtage te vertonen.

Eenvoudige installatie: PVC wandpanelen zijn eenvoudig te installeren. Het monteren van PVC panelen vereist geen specialistische vaardigheden. Dit zorgt ervoor dat u geld aan arbeidskosten kunt besparen als u besluit om ze zelf te installeren.

Geeft iedere badkamer en keuken een prachtige look: Dankzij een breed scala aan kleuren, patronen en texturen bieden PVC wandpanelen talloze mogelijkheden om uw ruimte te transformeren. Ze zijn ideaal voor een snelle make-over van uw keuken of badkamer.

Kosteneffectieve oplossing: PVC wandpanelen bieden een betaalbaar alternatief voor traditionele tegels. Ze zijn over het algemeen goedkoper in aanschaf en installatie dan keramische tegels. Bovendien kunt u de betaalbare PVC wandpanelen in de meeste gevallen zelf monteren.

Hoe worden PVC wandpanelen gemonteerd?

Onze PVC wandpanelen bieden een eenvoudige en schroefvrije installatie, dankzij het het gebruik van speciale montagelijm. Het proces is snel en gebruiksvriendelijk: nadat de wand is voorbereid, brengt u eenvoudig de kit aan op de achterkant van het paneel. Druk het paneel stevig tegen de wand, positioneer het zoals gewenst, en laat de lijm uitharden. Zo geniet u snel van een vernieuwde ruimte, zonder gedoe met gereedschap.

De panelen kunnen ook gemakkelijk over de bestaande tegel geplakt worden, mits de wand voldoende vlak is.

Hoe worden PVC wandpanelen bezorgd?

Onze PVC wandpanelen worden zorgvuldig verpakt voor verzending naar uw adres. Ze worden beschermd met een eenzijdige laag folie, die het oppervlak beschermt tegen krassen en beschadigingen tijdens het transport. Zo ontvangt u uw panelen in optimale staat, klaar om te worden geïnstalleerd en uw ruimte een prachtige make-over te geven!

Uw panelen worden na bestelling altijd binnen 1 tot 5 werkdagen bezorgd, tenzij u een pre-order gedaan heeft.

Oppio

Wat is oppio?

Oppio is een toonaangevend merk in de wereld van wandbekleding. Oppio staat bekend om zijn goede kwaliteit en prachtige, unieke designs. Bij Oppio draait alles om het creëren van functionele, ruimtes die inspireren en indruk maken. Elk detail is zorgvuldig doordacht om een unieke en verfijnde uitstraling te garanderen.

Waarom hebben wij gekozen voor oppio?

Wij van Akupanel Nederland willen onze klanten alleen het beste bieden op het gebied van interieurontwerp en -inrichting. Daarom hebben we bewust gekozen voor Oppio: een toonaangevend merk in wandbekleding. Deze keuze voor de hoogwaardige producten van Oppio, sluit naadloos aan op onze waarden en op onze visie op kwaliteit en stijl.

Unieke designs en hoogwaardig vakmanschap

Oppio staat bekend om zijn innovatieve en doordachte ontwerpen, die een ruimte werkelijk tot leven brengen. De combinatie van esthetiek en functionaliteit in de producten van Oppio, sluit perfect aan bij onze missie om stijlvolle en praktische oplossingen te bieden voor elke omgeving.

Hoogwaardige Materialen

Oppio panelen bieden hoogwaardige kwaliteit tegen een voordelige prijs. Wij hechten veel waarde aan duurzaamheid en kwaliteit. Oppio maakt gebruik van eersteklas materialen, die niet alleen voor een luxe uitstraling zorgen, maar ook maken dat de producten lang mee gaan. Deze focus op kwaliteit zorgt ervoor dat de wandbekleding van Oppio bij normaal gebruik super lang mooi blijft.

Veelzijdigheid in productaanbod

Het uitgebreide assortiment van Oppio, waaronder akoestische wandpanelen, PVC wandpanelen en zelfklevend mozaïek, biedt ons de flexibiliteit om aan diverse klantbehoeften en -voorkeuren te voldoen. Deze veelzijdigheid stelt ons in staat om maatwerkoplossingen te leveren, die perfect aansluiten bij de rest van het huis of de bedrijfsruimte.

 • Akoestische wandpanelen: Ideaal voor ruimtes waar geluidsabsorptie essentieel is, zoals kantoren en achter de tv in de woonkamer.
 • PVC wandpanelen: Een duurzame en onderhoudsarme keuze voor wie de badkamer of keuken een snelle make-over wil geven.
 • Zelfklevend Mozaïek: Biedt een snelle en stijlvolle manier om luxe wanden te creëren, zonder complexe installatie of hoge kosten voor vaklui.

Gebruiksgemak

De producten van Oppio zijn ontworpen met het oog op gebruiksgemak. De installatie is eenvoudig en de producten vergen weinig onderhoud.

Conclusie

Onze keuze voor Oppio is gebaseerd op een zorgvuldige evaluatie van de kwaliteit, prijs, functionaliteit, de designs en het brede assortiment. Door de verkoop van Oppio kunnen wij aan de hoge standaarden van al onze klanten voorzien. De wandbekledingsoplossingen van Oppio bieden zowel functioneel als esthetisch een perfecte keuze. Daarom zijn wij trots om Oppio als toonaangevend merk te vertegenwoordigen!

Sample

Kan ik een sample bestellen?

Twijfelt u tussen verschillende panelen of wil een specifiek paneel beter bekijken? U kunt bij ons een of meerdere samples bestellen:

Klik hier om samples te selecteren en bestellen.

Hoe groot zijn de samples?

De samples die wij versturen zijn ongeveer 15 x 15 CM groot. Iedere sample komt daadwerkelijk van het product zelf. De samples komen dus 1 op 1 overeen met de panelen de wij verkopen.